پنجمین دوره هیأت مدیره استصنا سيروس تالاري رئیس هیات مدیره
پيام خليلي نایب رئیس هیأت مدیره
سعيد ربيعي عضو اصلی و خزانه دار
كيهاندخت كاويانپور عضو اصلی هیات مدیره
رضا پديدار عضو اصلی هیات مدیره
علي محمد ايزدي عضو اصلی هیات مدیره
حسن كاظمي عضو اصلی هیات مدیره
سيامك صميمي دهكردي عضو اصلی هیات مدیره
عليرضا درويشي عضو اصلی هیات مدیره
مصطفی رناسی عضو اصلی هیات مدیره