هفتمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان رئیس هیات مدیره
همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره
کوروش آهنج عضو اصلی و خزانه دار
حمیدرضا طیبی عضو اصلی هیات مدیره
مجتبی اسلامی عضو اصلی هیات مدیره
سیدتقی حجازی عضو اصلی هیات مدیره
محمد حسن دیده ور عضو اصلی هیات مدیره
عبدالرضا حمیدی عضو اصلی هیات مدیره
مجید محمدپور عضو اصلی هیات مدیره