اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
ردیف نام سمت
۱ آقای احسان ثقفی رئیس هیات مدیره
۲ آقای جلال جانی نایب رئیس هیات مدیره
۳ آقای علی پناهی خزانه دار و عضو هیات مدیره
۴ آقای امیر هوشنگ کاوه زاده عضو هیات مدیره
۵ آقای مرتضی میری عضو هیات مدیره
۶ آقای امیر هومن کریمی وثیق عضو هیات مدیره
۷ آقای رضا حسینی نوروز عضو هیات مدیره
۸ آقای علی کیشانی فراهانی عضو هیات مدیره
۹ آقای مجتبی صدیق عضو هیات مدیره