ششمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا پديدار رئیس هیات مدیره
سيامك صميمي دهكردي نایب رئیس هیأت مدیره
فارس هاشم زاده عضو اصلی و خزانه دار
حميدرضا طيبي عضو اصلی هیات مدیره
سعيد ربيعي عضو اصلی هیات مدیره
محمود تبريزي عضو اصلی هیات مدیره
سيد تقي حجازي  عضو اصلی هیات مدیره
حسن کاظمي عضو اصلی هیات مدیره
عليرضا درويشي عضو اصلی هیات مدیره