سومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره
همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره
علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار
محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره
محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره
ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره
هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره
داریوش شیبانی عضو اصلی هیات مدیره
حمید رضا طیبی عضو اصلی هیات مدیره