دومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره
همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره
علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار
محمدابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره
 غلام عباس طاهری عضو اصلی هیات مدیره
حمیدصدیق تهران عضو اصلی هیات مدیره
هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره
محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره
ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره