رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیأت مدیره
همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره
محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی و خزانه دار
محمود تبریزی عضو اصلی هیأت مدیره
میربیوک احقاقی عضو اصلی هیأت مدیره
علی محمد ایزدی عضو اصلی هیأت مدیره
حمید صدیق تهران عضو اصلی هیأت مدیره
بهرام شریفیان عضو اصلی هیأت مدیره
علی اصغر لهراسبی عضو اصلی هیأت مدیره