📌📌با حضور آقای شهیدی نیا رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در غرفه استصنا  ضمن بررسی نحوه تعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با این انجمن در راستای تأمین نیاز پروژه‌های جاری و همچنین ارتقاء ساخت داخل، تأسیس دفتر انجمن در این بندر مورد توافق قرار گرفت.