آیین نامه عمومي

کمیته های تخصصی و فن آوری  

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 

تدوین: ۳۰/۰۴/۱۳۹۸

تصویب هیأت مدیره: ۰۳/۰۶/۹۸

 

این آیین نامه به منظور ،تشریح نحوه انتخاب، شرایط و فعالیت کمیته های تخصصی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تدوین گردید:

 1. اهداف
  • ایجاد هم افزایی بین اعضاء کمیته تخصصی در راستای نیل به اهداف مصوب کمیته
  • تعیین شاخص های تخصصی ارزیابی و عضویت
  • پایش ، کنترل، بازنگری و اقدام اصلاحی کمیته بر اساس اهداف تعیین شده
  • ایجاد شفافیت در گردش اطلاعات
  • بازوی کارشناسی و تخصصی استصنا
  • مطالعه ، تنظیم قواعد و مدیریت در مواجه با بازار
 2. دامنه کاربرد

کلیه مفاد این آیین نامه شامل کمیته تخصصی و کارگروه های ذیربط آن می باشد.

 1. تعاریف
  • استصنا : انجمن سازندگان صنعت نفت ایران است که از این پس استصنا خوانده خواهد شد.
  • هیأت رئیسه: جمعی است متشکل از ۵ نفر عضو اصلی شامل یک نفر رئیس و یک نایب رئیس و ۱ نفر دبیر به علاوه ی ۲ نفر عضو علی البدل، که در صورت انفصال هریک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
  • کمیته: جمعی است متشکل از کلیه اعضاء
  • کارگروه تخصصی: جمعی متشکل از هر گروه از اعضاء با محصولات مشابه یا انتخاب جمعی از اعضاء کمیته برای
  • انجام ماموریت خاص به انتخاب هیات رییسه کمیته
  • مجمع کمیته: مجمعی متشکل از کلیه اعضاء کمیته که هر دو سال جهت تعیین هیات رییسه و اهداف کمیته برگزار می گردد و می بایست زمان برگزاری آن با زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن تقارن نداشته باشد.
  • مجمع فوق العاده کمیته: عبارت است از جلسات متشکل از کلیه اعضاء جهت پایش، کنترل، بازنگری و اقدام اصلاحی کمیته بر اساس اهداف تعیین شده که حسب نیاز برگزار می گردد.
  • حضور نماینده ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری بدون حق رای مستقل در کلیه مجامع بعنوان ناظر الزامی است .
 2. فرآيند ها، نقشها و روشها
  • شرایط و ضوابط انتخاب اعضاء کمیته
   • هر شرکت سازنده داخلی متقاضی عضویت در کمیته تخصصی مربوطه می بایست عضو استصنا باشد .
   • جهت عضویت در هر کمیته تخصصی، متقاضی ملزم به رعایت این آیین نامه و مقررات مصوب می باشد.
   • اعتبار عضویت متقاضیان برای حضور در مجمع کمیته به تأیید دبیرخانه استصنا برسد.
  • جهت عضویت در هر کمیته تخصصی مبنا داشتن پروانه و یا نظر ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی صائب می باشد .
  • شرایط و ضوابط انتخاب اعضاء هیات رییسه

کاندیدای هیات رییسه می بایست:

 • استراتژی و برنامه عملیاتی خود را در راستای اهداف کمیته قبل از برگزاری مجمع عمومی در اختیار دبیرخانه استصنا و اعضای کمیته قرار دهد.
 • حتما از اعضاء هیأت مدیره یا سهامداران شرکت عضو و یا نماینده ی رسمی معرفی شده از طرف شرکت برای یک دوره ی یک ساله باشد.
 • در کمیته های تخصصی دیگر انجمن عضو هیات رییسه نباشد.
 • در دو دوره قبلی انفصال از هیات رییسه نداشته باشد.
 • عدم وجود رأی محکومیت در هیأت داوری

تبصره ۱ افراد منتخب به صورت حقیقی در هیأت رییسه حضور خواهند داشت و قابل جایگزینی نیستند.

 • هیات رییسه

انتخاب ریاست و نایب رییس کمیته

 • انتخاب رئیس با آرای اعضاء منتخب هیات رییسه بر اساس ارائه نقشه راه، استراتژی، برنامه اجرایی استراتژیک، ساختار سازمانی و تعیین اختیارات و وظایف اعضاء هیات رییسه که بالاترین رای را در جلسه اول بعد از انتخابات مجمع کمیته ( حداکثر یک ماه پس از مجمع کمیته ) برگزار می گردد تعیین می شود. و انتخاب نایب ریس بعد از انتخاب ریاست هیأت رئیسه و بر اساس رای گیری انتخاب می شوند.

تبصره ۲ برنامه هایی که با استراتژی استصنا مغایرت داشته باشند فقط با مجوز هیات مدیره ی استصنا قابل ارائه می باشد.

تبصره ۳ اعضاء هیات رییسه که بدلیل عدم حضور یا عدم انجام امور محوله از هیات رییسه خارج شوند، عضویتشان در هیأت رئیسه باطل خواهد گردید.

تبصره ۴ برنامه های ارائه شده توسط هیات رییسه جدید می بایست دستاوردهای برنامه های هیات رییسه قبلی را در برداشته باشد. و در صورت مغایر بودن ، بایستی با تصویب ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی محقق گردد.

تبصره ۵ – برای اعضاء هیات رییسه حکم عضویت توسط رییس هیأت مدیره صادر شده و در سوابق ایشان درج می گردد.

 • مدت زمان عضویت در هیات رییسه

 

اعضاء هیات رییسه به مدت دو سال در تركيب هیات رییسه خواهند ماند و لغو عضويت ايشان در صورت استعفاء یا عدم حضور در اكثر جلسات ( بيش از حدود تعريف شده) با نظر اکثریت اعضاء هیات رییسه صورت خواهد پذیرفت. پس از لغو عضويت، هیات رییسه موظف به دعوت و تكميل تركيب تعداد اعضاء با نظر اکثریت مي باشد. همچنین اعتبار نتایج انتخابات داخلی هیات رییسه یکساله (سال عملیاتی) بوده و ادامه فعالیت اعضاء منتخب هیات رییسه منوط به رای گیری مجدد و ابقاء ایشان از سوی سایر اعضاء هیات رییسه می باشد.

 • شرایط انفصال از عضویت در هیات رییسه

 

 • درخواست عضو و موافقت اعضاء هیات رییسه.
 • بررسی گزارش عملکرد و عدم شرکت عضو هیات رییسه در ۴ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه غیر متوالی درسال به دلائل غیرموجه که تشخیص موجه بودن بر عهده اکثریت آراء (نصف+یک) هیات رییسه می باشد.
 • اخذ تصمیم گیری در هیات رییسه

 

 • هر جلسه هیات رییسه با حضور نصف به علاوه يك نفر از اعضاء هیات رییسه رسمیت می یابد.
 • مصوبات هیات رییسه با رای اکثریت ( نصف + ۱) حضار در جلسه (بشرط رسمیت جلسه) مورد تصویب قرار می گیرند.
 • اعضاء در حیطه عمل و مسئولیتهای مشخص شده در این دستورالعمل مجاز به تصمیم گیری بوده و در خارج از این موارد مطابق سایر دستورالعملها و روشهای اجرایی کمیته عمل خواهد شد.

 

 • شرح مسئولیتها و وظایف عمومی هیات رییسه
  • حضور در جلسات هیات رییسه و شرکت در مباحث مطروحه
  • کلیه اعضاء هیات رییسه برای اجرای برنامه های عملیاتی بر اساس مسئولیتهای مشخص شده موظف به اجرا و پیگیری امور می باشند.
  • در پایان دوره ۳ ماهه کلیه ی اعضای هیأت رییسه موظف به ارائه گزارش کتبی از شرح فعالیتها و مصوبات و عملیات اجرایی و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد که مسئولیت پیگیری و تایید گزارش با ریاست هیات رییسه می باشد.
  • حداقل جلسات ماهیانه هیات رییسه ۱ جلسه می باشد.
 • حدود اختیارات هیات رییسه
  • جایگاه کمیته های تخصصی به عنوان بازوی مشورتی هیات مدیره ، سیاست گذاری و نظارتی در حوزه ی تخصصی خود در کمیته بوده و برای اقدامات اجرایی نظیر مکاتبات برون سازمانی ، عقد هرگونه قرارداد ، جذب نیرو و دریافت و پرداخت وجوه مالی از ساز و کارهای قانونی و حقوقی استصنا بهره مند شده و از طریق ارکان تعریف شده در استصنا استفاده گردد.
  • مکاتبات درون سازمانی بین اعضای کمیته و سایر ارکان انجمن جزو اختیارات هیأت ریسه کمیته می باشد.
  • کلیه مکاتبات کمیته با امضا ریس یا نایب ریس هیأت رییسه معتبر می باشد و مسؤلیت دعوت جلسات با ایشان می باشد.
 1. شرح وظایف رئيس کارگروههای تخصصی
  • تعیین دستور جلسات (به همراه زمانبندی مربوطه برای بررسی هر دستور جلسه) مطابق مصوبات ارجاع شده از سوی هیات رییسه
  • گزارش اقدامات اعضاء کارگروه در خصوص ماموریت های محوله از سوی هیات رییسه، بعنوان ورودی هر جلسه هیات رییسه (به همراه ارائه مستندات مربوطه)
  • تهیه گزارشات دوره ای عملکرد کارگروه جهت ارائه به هیات رییسه
  • تهیه گزارش حضور و غیاب اعضاء کارگروه
 2. تعامل کارگروههای تخصصی با يكديگر
  • مکاتبات کارگروهها با یکدیگر از طریق روسای کارگروهها می باشد.
  • لازم الاجرا شدن برخی از مصوبات کارگروه که پیگیری و اجرای آنها بایستی از طریق تعدادی از کارگروهها یا همه کارگروهها صورت پذیرد، از طریق مصوبه هيأت رییسه کمیته خواهد بود.
  • در مواردي كه كار به چند کارگروه تخصصی ارجاع شود مي بايست رییس يك کارگروه كه ارتباط موضوعي بيشتري دارد به عنوان رییس اصلي انتخاب شده و ساير کارگروهها تحت نظر ایشان فعالیت نمایند.
  • در راستای افزایش سطح تعامل کارگروهها با یکدیگر، در هر دوره حداکثر ۶ ماهه رئیس کارگروهها را به جلسات ادواری دعوت می نمایند و در آن جلسات کارگروهها خلاصه عملکرد خود را به همراه موانع موجود و زمینه های همکاری بین کارگروهها معرفی می نمایند.
 3. مراجع
  • اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
  • سند راهبردی استصنا
  • آئین نامه ستاد هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری

 

این آئين نامه با ۷ بند و ۵ تبصره و ۶ صفحه در مورخه ۰۳/۰۶/۱۳۹۸مورد تصویب قرار گرفته است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده ستاد  هماهنگی کمیته های تخصصی و فن آوری می باشد.