اطلاعیه اعضای واجد شرایط حضور. شماره ۳ماده ۴۱ اساسنامه.قابل توجه کلیه اعضا محترم
🔴آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 

اطلاعات حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
دعوت نامه اطلاعیه ثبت نام کاندیدا
فرم کاندیداتوری فرم الف
الحاقیه اساسنامه/اساسنامه ماده ۴۱ اساسنامه.
شرایط ضروری حضور در مجمع عمومی اطلاعیه اعضای واجد شرایط حضور. شماره ۳ 
اطلاعیه شرایط حضور. شماره ۴٫docx معرفی نماینده
اطلاعیه شماره ۵ اطلاعیه شماره ۶